תנאי האתר

כללי

1.1 . חלקים מהאתר כהגדרתו להלן ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

1.2 . אתר https://trade2.co.il/ להלן: “האתר” הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של מאסטר טרייד להלן: “החברה”. האתר מספק, בין היתר, מידע אודות קורסים בשוק ההון של החברה, השירותים הניתנים על ידי בתי המרכז ללימודי שוק ההון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות קורסים כמפורט באתר.

1.3 . הזמנת חבילות קורסים האמורות להלן: “השירותים”, באמצעות האתר תעשה כמפורט להלן.

  1. תנאי שימוש באתר

2.1 . כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעונין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: “המשתמש”), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.

2.2 . המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.

2.3 . החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

2.4 . כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של – המשתמש ו/או מודפסות ע”י המשתמש מצג המחשב,ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות.

2.5 . באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: “לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: “האתרים המקושרים”). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של  המשתמש. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר https://trade2.co.il/ באתרים אחרים,יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.

2.6 . החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

2.7 . החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא ישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

2.8 . החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

2.9 . החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

2.10 . לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

2.11 . כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו בלבד.

  1. פרטי רוכש השירותים

3.1 . משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: “פרטי הרכישה”).

3.2 . החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3 . בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת קורסים, תאריך, מספר קורס וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

3.4 . מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר,למפעיליו ו/או מי מטעמם.

  1. בעלות וזכויות יוצרים

4.1 . זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה של החברה בלבד.

4.2 . אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

4.3 . הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה להלן: (“הסימנים המסחריים”) דינם כדין כזכויות יוצרים של החברה. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה בכתב מאת החברה.

4.4 . לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  1. שונות

5.1 . מספר המקומות בקורסים של המרכז ללימודי שוק ההון הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

5.2 . החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות,לאחר שבוצעה ההזמנה ,לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

5.3 . המחירים המפורסמים באתר הנם לישראלים בלבד ובשקלים חדשים וכוללים מע”מ.

5.4 בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום.

5.9 . על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

5.10 . על מנת לקשר או להציג את האתר https://trade2.co.il/ באתרים אחרים באינטרנט, כך שהאתר יהיה “אתר מקושר” יש לקבל מהחברה אישור בכתב.

6.סיכון במסחר

מסחר בשוק ההון הוא מסוכן ואינו מתאים לכל אחד. מומלץ לפני פתיחת חשבון אמיתי להתנסות בחשבון דמו שממחיש בצורה ריאלית את השווקים בזמן אמת. התנסות בחשבון דמו עלולה למנוע טעויות והפסדים בחשבון עם כסף אמיתי. הגוף המדריך “המרכז הישראלי לחקר שוק ההון” עוסקים בקורסי הדרכה, והכשרה לימודית בלבד. אין לראות בנתונים אלה כדי להוות חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם, ייעוץ או שידול לפעילות השקעה ו/או מסחר. החברה איננה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק זה. כל ההדרכות והדוגמאות במערכות המסחר מבוצעות בחשבון מדומה, והם נעשים לצורכי לימוד בלבד. לפני שתחליטו להיכנס לתחום שוק ההון רצוי שתשקלו טוב את רמת הניסיון ואת יכולת שיש לכם לניהול הסיכון. החשוב ביותר הוא לא להשקיע סכום כסף שעלול לסכן את רמת החיים שלך או יכולתך הכלכלית. השקעה בנכסים פיננסים בכלל ובנגזרים בפרט כרוכה ברמת סיכון גבוהה. המינוף פועל לשני הכיוונים וכמו פוטנציאל לרווח גבוה כך ניתן גם להפסיד באותה מהירות. הערכות וניתוחים המופיעים באתר אינם בהכרח מעודכנים או מדויקים, ואנו לא מתחייבים בשום מקרה לנכונותם המדויקת של ניתוחים כאלה. ביצוע מסחר מקוון אינו מפחית את הסיכונים הכרוכים במסחר בשוק ההון ואנו לא לוקחים על עצמנו כל אחריות מול כל לקוח, חבר או צד שלישי שהם, הפועלים על-פי המידע המופיע באתר, לגבי דיוקם, או עיכובים בעדכונים, של פרטי מידע, כדוגמת ציטוטים, חדשות, גרפים המתבססים על ציטוטים, כלים אוטומטיים, מתנדים וכלים אחרים.