fbpx

חוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם חוזים פיננסיים נגזרים המחייבים את הצדדים לבצע מכירה או קניה בנכס מסוים במועד ומחיר עתידי קבועים מראש. כאן על הקונה לרכוש או על המוכר למכור את נכס הבסיס במחיר שנקבע, ללא קשר למחיר השוק הנוכחי במועד התפוגה.

הנכסים הבסיסיים כוללים סחורות פיזיות או מכשירים פיננסיים אחרים. חוזים עתידיים מפרטים את כמות נכס הבסיס והם סטנדרטיים בכדי להקל על המסחר בבורסה העתידית. ניתן להשתמש בחוזים עתידיים לצורך גידור או ספקולציות מסחריות.

אולי תשמע מישהו אומר שהוא קנה חוזים עתידיים על נפט, וזה אומר אותו דבר כמו חוזה עתידי בנפט. כאשר מישהו אומר “חוזה עתידי”, הוא בדרך כלל מתייחס לסוג מסוים של עתיד, כגון נפט, זהב, אג”ח או חוזים עתידיים על מדד S&P 500. חוזים עתידיים הם גם אחת הדרכים הישירות ביותר להשקיע בנפט. המונח “חוזים עתידיים” הוא כללי יותר, ומשמש לעיתים קרובות לכל השוק.